Addnature
Upp till 70 % rabatt1
100 dagars öppet köp, fri retur
Fri frakt 490 kr
Vanliga frågor och svar

#weaddnature -villkor

Våra produkter hör hemma i naturen. Därför blir vi alltid glada när vi stöter på bilder i sociala medier på våra produkter i sitt rätta element. Om vi gillar bilderna eller filmerna lite extra mycket så händer det att vi frågar om vi får använda de i våra egna kanaler. Vi gör detta i syfte att visa upp det på vår hemsida men även i andra kanaler som till exempel sociala medier (Facebook, Instagram osv), nyhetsbrev eller andra typer av utskick.

När du svarar ja på vår fråga med #weaddnature och godkänner att vi får använda din bild (stillbild eller rörliga bilder som vi vidare refererar till med samlingsnamnet ”Bilden”) så godkänner du följande villkor:

Du ger Addnature AB 556587-6249 en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda ”Bilden” i marknadsföringssyfte, reklam och andra kommersiella sammanhang. Det innebär att Bilden får användas fritt i våra kanaler såsom hemsida, nyhetsbrev, sociala medier (Instagram, Facebook och liknande). Bilden får redigeras fritt för att användas i den typen av syften som nämnts. Härmed befriar du Addnature AB från alla skyldigheter att ersätta dig ekonomiskt för användande av Bilden. Om du är under 18 år så garanterar du att du har målsmans tillåtelse.

Du garanterar att det är du som har tagit Bilden och att det även är du som äger rättigheterna till Bilden. Utöver detta så garanterar du dessutom att du har fått tillåtelse på alla personer som eventuellt syns på Bilden att få använda den. Addnature har rätt att be personer som syns på Bilden om ett skriftligt medgivande. Vidare garanterar du även att Addnature AB får använda Bilden utan att kränka tredje parts rättigheter eller bryter mot gällande lagstiftning. Du godkänner att du blir ersättningsskyldig för att krav som eventuellt kan uppstå från tredje part i samband med en sådan överträdelse.

Addnature har inte rätt att skänka, sälja eller låna ut Bilden till tredje part. Addnature kan dock inte ha kontroll över om tredje part kopierar eller delar Bilden från våra kanaler och är heller inte ansvariga för hur Bilden används utanför dess sfär och eventuella överträdelse av tredje part.

Om du önskar få Bilden borttagen från Addnature kanaler så kan du kontakta oss tar vi bort Bilden. Kontakta marknad@addnature.se vid frågor.

Svensk lag ska tillämpas för denna överenskommelse.


Images terms of use

Our products belong in nature. That's why we always get excited when we come across images in social media of our products in their proper element. If we like the pictures or the movies a little extra then it happens that we ask if we can use them in our own channels. We do this with the aim of displaying it on our website but also in other channels such as social media (Facebook, Instagram etc.), newsletters or other types of send outs.

When you answer yes to our question with #weaddnature and agree that we may use your image (still image or moving images that we from now on refer to by the collective name "Image"), you agree to the following conditions:

You grant Addnature AB 556587-6249 a non-exclusive, royalty-free, worldwide license to use the "Image" for marketing, advertising, and other commercial purposes. This means that the Image may be used freely in our channels such as website, newsletters, social media (Instagram, Facebook and the like). The image may be freely edited for use in the type of purposes mentioned. You hereby release Addnature AB from all obligations to compensate you financially for using the Image. If you are of minor age, you guarantee that you have the permission of the goalkeeper.

You guarantee that it is you who took the Picture and that you also own the rights to the Picture. In addition to this, you also guarantee that you have received permission from all persons who may be visible on the Image to use it. Addnature has the right to ask people who appear on the Image for a written consent. Furthermore, you also guarantee that Addnature AB may use the Image without infringing on the rights of third parties or violating any applicable legislation. You agree that you will be liable for any claims that may arise from a third party in connection with such an infringement.

Addnature does not have the right to donate, sell or lend the Image to third parties. However, Addnature cannot control whether a third party copies or shares the Image from our channels, nor is it responsible for how the Image is used outside its sphere and any third-party infringement.

If you wish to have the image removed from Addnature channels, you can contact us, we will remove the image. Contact marknad@addnature.se for questions.

Swedish law shall apply to this agreement.